Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

9142 3c41
Reposted fromkaiee kaiee viakotfica kotfica

August 10 2017

3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viakotfica kotfica

July 11 2017

July 07 2017

7185 4829
Reposted fromLittleJack LittleJack viaalliwantisyou alliwantisyou
6906 9d50
5715 e28d
Reposted fromdomitrz domitrz viakotfica kotfica
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaalliwantisyou alliwantisyou
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viasatyra satyra
1354 0000
Reposted frommisza misza viaalliwantisyou alliwantisyou
Pytał o Ciebie.
Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego.
— Różewicz
Reposted fromoutcat outcat viaalliwantisyou alliwantisyou
9540 c878
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viasatyra satyra
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viakotfica kotfica
8000 50de 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakotfica kotfica

May 10 2017

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl